Geçmişten günümüze

Teknolojik gelişme

 

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZ DÜNYASINA

Sosyal ve ekonomik gelişme sürecinde toplumların geçmişten günümüze kadar önemli gelişim aşamalarından geçtiğini görebiliriz. İnsanlığın geçtiği bu aşamalardan bazıları büyük etkiler yapmıştır. Büyük etkiler yapan gelişim aşamalarından biri yerleşik hayata geçiş olmuştur. Önceleri toplumlar toplayıcılık ve avcılıkla geçinirlerdi. Tarımla uğraşmaya başlayınca beraberinde yerleşik hayata geçildi ve köyler kuruldu. Topraktan üretilenlerin köyler arasında ticareti yapıldı. Başka başka zanaatlar ortaya çıktı. Gelişim aşamalarından biri de sanayidir. Sanayi devrimiyle büyük sanayi alanları oluştu. Sanayi bölgeleri hızla nüfuslandı ve büyük şehirler meydana geldi. Tek katlı evlerin olduğu tarım toplumundan çok katlı binaların olduğu sanayi toplumlarına dönüşüldü. Kitlesel üretim ve tüketimle beraber eğitim, sağlık gibi alanlarda da gelişmeler kaydedildi. Son olarak üçüncü gelişim aşaması ise bilgi toplumuna geçiştir. Bu dönemde refah, huzur, bilgi, nitelikli insan gibi kavramlar önem kazandı. Yukarıda bahsedilen gelişimler günümüzdede devam etmektedir. Teknolojik gelişme hızla devam etmekte insanlıkta bu süreçte sürekli yeni şeyler kaydetmektedir.

TEKNOLOJİK GELİŞME VE DOĞAYA ETKİSİ

Küreselleşme olgusunu oluşturan en önemli faktör teknolojidir. Teknoloji sadece teknik alanda değil insanları ilgilendiren bütün alanlarda etkilidir. Aslında daha detaylı baktığımızda teknoloji sadece inanları değil yeryüzündeki canlı cansız bütün varlıkları etkilemektedir. Teknolojik gelişmeler tarımı, sanayiyi, hizmet sektöründeki bütün iş alanlarını, ülkeleri, ülkeler arasındaki etkileşimi, insanların tüm sosyal ve kültürel değerlerini etkilemektedir. Teknolojinin etkisi gerçektende küçümsenmeyecek kadar azdır. Teknolojik gelişmeler son yüzyılda o kadar hızlı ilerliyorki bir nesil kendisinden sonra gelen neslin dilinden, huyundan, kültüründen, davranışlarından, kullandığı araç gereçlerden anlamaz duruma gelmiştir. Teknolojinin etkisini olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

TEKNOLOJİNİN YARARLARI

*Mal ve hizmetlerin üretimini arttırdı *Yeni iş sahaları oluşturdu *hayat standardını yükseltti *İnsan gücüne (işgücü) olan ihtiyacığı azalttı

TEKNOLOJİNİN ZARARLARI

*Çevre sorunları *İşsizlik *Doğal kaynakların tükenmesi *Sosyal ve psikolojik sorunlar